האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות - מנחה לניהול הבטיחות בשגרת קורונה

מאי, 2020

מנחה לניהול הבטיחות בשגרת קורונה

 1. על פי התחזיות, התחלואה עקב נגיף הקורונה תמשיך ללוות את המשק בתקופה הקרובה. חשוב  להפנים כי אין מדובר במצב רגעי, העבודה לא תוכל להתנהל כתמול שלשום ויש להביא בחשבון את המגבלות וההנחיות המתעדכנות תכופות. מאחר ולא ניתן לחזות כמה זמן ימשך המצב, ראוי שכל מקום עבודה יפתח שגרות עבודה המותאמות לתקופת זו.
 2. משבר הקורונה פגע במרבית מקומות העבודה וגרם להפסדים כספיים, קיצוץ משאבים, בעיות תפעוליות, צמצום כ”א ואיוש חלקי, סגירת מתקנים, עיכוב בשרשרת האספקה, מגבלות תחבורה ועוד. כתוצאה מכך, הבטיחות צפויה להיות מושפעת באופן משמעותי וסכנת התרחשותן של תאונות חמורות עלולה להתגבר. אי לכך, תקופה זו מחייבת הערכות ותשומת לב מיוחדת בתחום הבטיחות.
 3. האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות, ריכז את המלצותיו במנחה קצר זה, במטרה לסייע למהנדסי ומנהלי הבטיחות בשטח, לפעול באופן שיטתי ופרואקטיבי. מתוך רצון להקיף את סוגיות ניהול הבטיחות העיקריות, נבנה המנחה בהתאם לפרקים של “תכנית לניהול הבטיחות” המפורסמת בתקנות. יצוין כי כוחן של המלצות אלה יפה גם למקומות עבודה אשר תקנות “תכנית לניהול בטיחות” אינן חלות עליהם.
 4. קיימת שונות רבה בין מקומות העבודה והענפים במשק. כפועל יוצא מכך, הסיכונים שונים וכך גם הבקרות וההגנות שיש לנקוט. לפיכך, מסמך זה אינו מתיימר להמליץ על דרכי פעולה ספציפיים, אלא להאיר את עיני האחראים ולמקד את תשומת לב הקוראים בסוגיות אשר עלולות להיות מושפעות מהמצב הייחודי של שגרת עבודה תחת מגפת הקורונה.
 5. דגשים חשובים:
  • א. מנחה זה אינו מתמקד במניעת הדבקות בקורונה ו/או בטיפול בגילוי תחלואה במקום העבודה. בעניין זה יש להישמע ולפעול בהתאם להוראות משרד הבריאות והגורמים המוסמכים לכך. המנחה מתמקד במניעת סיכונים, ליקויי בטיחות, ותאונות הנובעים מהשינויים והמגבלות בעבודה החלים בשגרת הקורונה.
  • ב. המנחה עדכני למועד המצוין בתחתית העמוד. יתכנו עדכונים ושינויים הנובעים משינויי במצב, עדכוני חקיקה ומהניסיון המצטבר. עדכונים של המנחה יפורסמו מעת לעת. יש לעקוב ולהקפיד לעשות שימוש במנחה העדכני.
  • ג. מנחה זה בא להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. בכל מקרה של סתירה בין האמור במנחה זה להוראות כל דין, לרבות פסיקה, תקנות והנחיות משרד הבריאות ו/או מנהל הבטיחות, יש לפעול בהתאם להוראות הדין.
 6. המנחה נכתב על פי מיטב הידע והניסיון המצטבר. המנחה אינו מסמך מחייב והוא בגדר אוסף המלצות בלבד. בכתיבת המנחה הושקע מאמץ לגעת בנושאים העיקריים באופן תמציתי. לא מן הנמנע כי קיימים נושאים נוספים. אשר על כן, אנחנו מזמינים אתכם להוסיף למנחה סוגיות בטיחותיות כמו גם הצעות לפתרונות שיושמו בהצלחה. האיגוד יפעל לעדכן את המנחה מעת לעת. הקוראים מוזמנים להעביר לנו התייחסויות, תוספות והצעות באמצעות כתובת הדוא”ל: isse.israel@gmail.com

 

להורדת המנחה

 

בברכה,

יורם אלעזרי – יו”ר האיגוד

 

השתתפו בכתיבת המנחה:    מהנדס יורם אלעזרי,  ד”ר רז דקל,  M.Occ.H אבי דריקס,  מהנדס אלעד חסידי,  מהנדס משה שבת,  מהנדס שי שגב.

 

אודות האיגוד הישראלי להנדסת בטיחות