ITS מועדון מצוינות בתחבורה

 


מצוינות בבטיחות התחבורה בחברות וארגונים

מועדון מצוינות בבטיחות התחבורה (מ.ב.ת) הוא מועדון חברות וארגונים החותרים למצוינות בבטיחות התחבורה בארגונים.

 

חברי מועדון מ.ב.ת:

  • שותפים בביצוע סקר הערכת רמת ניהול הבטיחות בארגון.
  • נהנים מהכוונה ומגוון פעילויות לשיפור בטיחות התחבורה בארגון.
  • תורמים לשיתוף ידע עם חברות וארגונים בנושא לקחי יישומים לשיפור הבטיחות בדרכים.
  • נחשפים לאפשרויות שימוש בארגז כלים לניהול הבטיחות התחבורה.
  • מועדון מ.ב.ת הינו פרי יוזמה משותפת של עמותת אור ירוק, חברת מורג יועצים ואיגוד ITS ישראל הפועלים להרחבת מעגל ההטמעה והעשייה לשיפור בטיחות התחבורה בישראל. עמותת אור ירוק, מורג יועצים ואיגוד ITS ישראל,יפעלו להעמדה ועדכון שוטף של ארגז כלים
  • המיועד לסייע בידי בעלי תפקידים בארגון בניהול הבטיחות בארגונים. מדי שנה יוענק אות המצוינות בבטיחות התחבורה לחברות והארגונים המובילים בתחומם.

 

תנאי הצטרפות למועדון מ.ב.ת:

ההצטרפות למועדון מ.ב.ת פתוחה לכל חברה/ארגון בישראל ומותנית בהצהרת מנכ”ל/סמנכ”ל למחויבות הארגון לתקנון המועדון ובכלל זה:

  • הסכמה לביצוע סקר ניהול בטיחות התחבורה.
  • הבעת מחויבות הארגון להשתתפות פעילה בתהליכי שיתוף ידע.
  • הסכמה לחשיפה ופרסום הצלחות בתחומי הבטיחות התחבורה.

 

 

סקר ניהול בטיחות התחבורה:
סקר ניהול בטיחות התחבורה יבוצע בהתאם לרשימת תיוג העוסקת בשלושה תחומי הבטיחות הבאים: ניהול הבטיחות, ניהול הכשרה והדרכה, ניטור הנוהג. בנוסף כולל הסקר תאור מאפייני הצי, פירוט דוגמאות ליישומי טכנולוגיות בטיחות ופרויקטים מיוחדים כגון הקטנת נסועה, הדרכות סימולאטור לעובדים וכד’.

 

תהליכי שיתוף בידע:
חברי המועדון מצוינות בבטיחות התחבורה (מ.ב.ת) יקבלו על עצמם את העיקרון של שיתוף בידע והפקת לקחים מתהליכי יישום ופעילויות בתחום שיפור בטיחות התחבורה בארגונים. חברי המועדון ישתפו בידע באמצעות השתתפות נציגיהם במפגשי שיתוף ידע ובאמצעות העלאת נושאים לדיון ועדת ההיגוי.

 

חשיפה ופרסום בתקשורת:
חברי המועדון מצוינות בבטיחות התחבורה (מ.ב.ת) יפעלו לחשיפת הצלחות ביישומי בטיחות התחבורה בתקשורת בין ארגונית ובתקשורת הגלויה. באמצעות כל אלה יתרמו חברי מועדון מ.ב.ת להרחבת מעגל ההטמעה והעשייה לשיפור בטיחות התחבורה.

 

מאגר פתרונות ויישומים לבטיחות התחבורה:
על בסיס שיתופי הידע והניסיון המצטבר של חברות המועדון, יורחב וינוהל מאגר רעיונות, פתרונות ויישומים לבטיחות בדרכים. כל רעיון , פתרון יכלול פירוט מלא של שם החברה המציעה /המיישמת בצירוף לקחי היישום.

 

אות המצוינות בבטיחות התחבורה.
מדי שנה יוכרזו הארגונים המצוינים בניהול בטיחות התחבורה. מובילי מצוינות בדרכים יזכו באות המצוינות בבטיחות התחבורה בהתאם לקטגוריית הפעילות המתאימה לצי הרכב בארגונם (צי רכב עובדים, צי רכב תפעולי, צי תובלה, צי היסעים או צי מעורב). האות יינתן לשלוש החברות מובילות בבטיחות התחבורה בכל קטגוריה.