תקנות החשמל- העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים, תשע”ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי”ד-1954 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל”ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:

 

פרק א’: פרשנות

 1. הגדרות

בתקנות אלה –

״זרם״ – שיעורו האפקטיבי של הזרם החשמלי (rms);

זרם הבדיקה הגבוה״ (I2– זרם השימוט (הפסקה) המובטח בתוך זמן המתאים לסוג המבטח;

״זרם העבודה הממושך״ (Ib)- זרם הממושך המרבי שעבורו תוכנן המעגל;

זרם העמסת יתר” (Overload Current) – זרם יתר במעגל שאין בו תקלה, הנגרם על ידי העמסת יתר;

זרם יתר” (Over Current) – זרם העולה על הזרם הנקוב של המבטח ויכול שיהיה זרם העמסת יתר או זרם קצר;

זרם מתמיד – זרם שגורם, למעשה, לטמפרטורה קבועה של המוליך;

זרם מתמיד מרבי” (Iz) – זרם מתמיד של מוליך המעלה את הטמפרטורה של מוליך לטמפרטורה המרבית המותרת בתנאי סביבה אחידים בהתאם לתוספת השנייה ובשיטת ההתקנה בהתאם לתוספת השלישית;

זרם מתמיד מרבי מתוקן” (I’z) – ערך הזרם של מוליך המחושב כמכפלה של Iz במקדמי התיקון לפי הטבלאות שבתוספת הראשונה;

זרם נקוב – הזרם שבעבורו תוכנן הציוד החשמלי;

זרם נקוב של מבטח” (In) – הזרם הרשום על מבטח או הזרם שאליו הוא כוונן;

זרם עמידה בקצר” (Short circuit withstand capacity) – זרם הקצר שאותו יכולים לשאת המעגל או אמצעי המיתוג, במצב “מחובר”, לזמן קצר בהתאם לסוג אמצעי המיתוג;

זרם קצר” (Ik) (Short Circuit Current) – זרם יתר מתמיד המופיע כתוצאה מקצר;

טמפרטורה אופפת” (Ambient temperature) – הטמפרטורה במעלות צלסיוס בקרבתו המיידית של מוליך בזמן שלא עובר בו זרם;

כבל” – מוליך יחיד מבודד שיוצר עם מעטה נוסף, או כמה מוליכים מבודדים שאוגדו בתהליך ייצורם במעטה מבדד נוסף משותף;

כושר הפסקה” (Breaking capacity) – הזרם המרבי אשר מבטח מסוגל להפסיק בלי שיגרום להרס למבטח או לסכנה לאנשים ולסביבה;

לולאת תקלה” – מסלול זרם קצר ממקור הזינה וחזרה אליו דרך מוליכי זינה, מוליכי הארקה (PE) מוליכי PEN, אלקטרודת הארקה, המסה הכללית של האדמה, הארקת השיטה של מקור הזינה, כולם או מקצתם, כשהם מחוברים בטור או במקביל;

מבטח” – אבזר הגנה להפסקה אוטומטית של זרם יתר במעגל או קו; מבטח יכול שיהיה נתיך או מפסק אוטומטי;

מוליך – גוף המיועד והמתוכנן להעברת זרם חשמלי;

מוליך אפס” (N) – מוליך המחובר לנקודת האפס של מקור הזינה והנוטל חלק בתמסורת או בחלוקה של אנרגיה חשמלית;

מוליך פן” (PEN-Protective Earth Neutra) – מוליך המשמש בו-זמנית כמוליך הארקה וכמוליך אפס (N);

מוליך תווך – מוליך המחובר לנקודת התווך של מקור הזינה;

מיתקן חירום” – חלק של מיתקן החשמל, כגון קו או מעגל, החייב להמשיך לפעול, למשך זמן מוגדר, בזמן הפסקת הזינה הרגילה וגם בזמן סכנה, כגון שריפה;

ממ”ר” – מילימטרים מרובעים;

מפסק אוטומטי” – מפסק בעל כושר הפסקה של זרם יתר מוגדר, הכולל מנגנון אוטומטי להפסקת מעגל או קו במקרה של זרם יתר, ויכול שיופעל באופן ידני;

מפסק אוטומטי זעיר” – מפסק אוטומטי שאינו ניתן לכוונון;

מפסק אוטומטי מגביל זרם קצר – מפסק אוטומטי שאינו מאפשר לזרם הקצר להגיע למלוא עוצמתו הצפויה וזאת על ידי הפסקתו המהירה;

מפסק מגן” – מפסק המיועד להפסקה אוטומטית של מיתקן חשמלי ממקור הזינה במקרה של הופעת זרם דלף לאדמה;

מקדם תיקון” – מקדם המכמת את ההשפעה של שונות התנאים המעשיים השוררים במיתקן המתוכנן, לעומת אלה ששימשו להגדרת הזרם המתמיד המרבי;

מקדם תיקון משוקלל” (c) – מקדם המתקבל על ידי הכפלת מקדמי תיקון הנוגעים לעניין;

מקור זינה – גנרטור, שנאי, ממיר, מיישר זרם, תא ראשוני, מצבר או מקור אחר הזן את השיטה, הכול לפי העניין;

מתח נמוך – מתח העולה על מתח נמוך מאוד ואינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או על 1,500 וולט בזרם ישר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה;

מתח נמוך מאוד” – מתח שאינו עולה על 24 וולט בזרם חילופין או 60 וולט בזרם ישר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה;

קצר” (Short Circuit) – חיבור בעל עכבה נמוכה יחסית הנגרם בשל תקלה בין שתי נקודות או יותר, שקיים ביניהן הפרש פוטנציאלים במצב תקין;

רשת חשמל” – מערכת מוליכים המותקנים על מבדדים, או כבל עילי או תת-קרקעי או צרור ואבזרים הקשורים בפעולתם, לרבות החיבור למבנה עד להדקי הכניסה למבטח שבכניסה למבנה.

 

פרק ב’: מבטחים וייעודם

 1. כללי

לא יתכנן אדם, לא יתקין, לא יבדוק, לא ישנה כוונון ולא יתקן מבטח אלא אם כן הוא חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל המבטח.

 

 1. חובת הגנה

(א)       כל מוליך חי, בקו, במעגל או במעגל סופי, שאיננו מוליך אפס (N), מוליך PEN או מוליך תווך מוארק, יוגן על ידי מבטח המגן הן בפני זרם קצר והן בפני זרם העמסת יתר, או על ידי מבטח נפרד לכל ייעוד.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) אין צורך בהגנה מפני זרם העמסת יתר, אם מקור הזינה אינו יכול לגרום לזרם העמסת יתר במוליכים או אם המעגל מזין מיתקני חירום.

(ג)  חתך מוליך אפס (N) יהיה כזה שימנע חימום יתר של מוליך זה.

 

 1. ייעוד מבטחים

1)        להגנה בפני זרם העמסת יתר בלבד (Overload Current);

2) להגנה בפני זרם קצר בלבד (Short Circuit Current);

3) להגנה בפני זרם יתר (Over Current) – אם הוא מבטח משותף לשני הייעודים שבפסקאות (1) ו-(2).

 

 1. מבטח להגנה בפני זרם יתר

במבטח להגנה בפני זרם יתר יתקיימו כל הדרישות בפרקים ג’ ו-ד’, לפי העניין.

 

פרק ג’: מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר בלבד

 

 1. מבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד

(א)   מבטח המגן על מוליך מפני זרם העמסת יתר בלבד, יתאים לכל הדרישות האלה:

 

protect-conductors-6א

(ב)   אם הטמפרטורה השוררת בלוח שמותקן בו המבטח שונה מטמפרטורת הייחוס בתקנים של המבטח – יש להביא זאת בחשבון בזמן קביעת גודל המבטח.

(ג)   ערכי זרם Iz ניתנים בטבלאות שבתוספת השנייה בהתאם לשיטת התקנתם של מוליכים מבודדים וכבלים, כמתואר בתוספת השלישית; הטבלאות חושבו לפי נתונים אלה:

1)        הטמפרטורה המרבית המותרת בזרם Iz היא :

(א) 70°C אם הבידוד הוא פי.וי.סי (PVC) רגיל או דומיו (להלן – בידוד 70°C)

(ב) 90°C אם הבידוד הוא פוליאתילאן מוצלב (XLPE) או סוגים של בידוד נטול הלוגנים המתאימים לטמפרטורה זו לפי המפרט הטכני של היצרן (להלן – בידוד 90°C)

2)        הטמפרטורה האופפת היא:

(א) באוויר 35°C ;

(ב) באדמה 30°C ;

3)        ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות קלווין כפול מטר חלקי וואט (K·m/W);

4)        בתנאים השונים מהאמור בפסקאות (1), (2) ו-(3) יחושב הזרם המתמיד המרבי המתוקן של המוליך I’z כמכפלה של מקדמי התיקון כמפורט בתוספת הראשונה.

(ד)   אם מוליך בחתך אחיד עובר כמה קטעים שבהם שוררים תנאים שונים, יחושב הזרם המרבי המתוקן I’z לכל אחד מהקטעים כמפורט בתקנת משנה (ג); לעניין הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א), ייבחר הערך הנמוך ביותר של הזרם המרבי המתוקן I’z.

(ה)  מתכנן בעל רישיון חשמלאי מהנדס רשאי לסטות מהערכים המתקבלים מהנוסחאות שבתקנה זו, בתנאי שהוא מבסס את חישוביו על תנאי ההתקנה וההעמסה של המעגל או הקו.

(ו)   על אף האמור בתקנת משנה (ה), מוליך בעל בידוד 70ºC בחתך 1.5 ממ”ר, יוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב שאינו עולה על 10 אמפר, ומוליך בעל בידוד 70ºC בחתך 2.5 ממ”ר, יוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב שאינו עולה על 16 אמפר.

(ז)   מבטח מפני זרם העמסת יתר יכול שיותקן במקום כלשהו במעגל המוגן על ידו, בתנאי שאין לפניו הסתעפות במעלה המעגל או שזרם העבודה הממושך המרבי בהסתעפות נלקח בחשבון בעת בחירת המבטח.

 

 1. סימן מבטח

ליד כל מבטח או עליו, יימצא סימון ברור ובר-קיימא המציין את הזרם הנקוב שלו; לגבי מפסק אוטומטי הניתן לכוונון יסומן כאמור זרם הכוונון; לגבי נתיכים יסומן הזרם הנקוב של הנתיכים.

 

 1. הגנת מוליכים במקביל

(א)  אם משתמשים במבטח משותף להגנת כמה מוליכים המחוברים במקביל בפני זרם העמסת יתר, יתקיימו במוליכים כל התנאים שלהלן:

1) הם יהיו מאותו חומר;

2)  הם יהיו בעלי חתך שווה;

3)  הם יהיו בעלי אורך שווה;

4)  אבזרי החיבור שלהם ואופן התקנתם יהיו זהים;

5)  זרם ההעמסה יתאים לסוג הבידוד העומד בטמפרטורה הנמוכה ביותר.

(ב)   הוסף מוליך במיתקן במקביל למוליך קיים, לא יחולו הוראות תקנת משנה (א), ובלבד שיובטח שזרם העבודה בכל מוליך לא יעלה על זרם I’z שלו.

 

פרק ד’: מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד

 

 1. מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד

(א)  מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד, יפסיק את זרם הקצר בכפוף לאמור בתקנה 10.

(ב)   כושר ההפסקה של מבטח, יהיה גדול מזרם הקצר המרבי הצפוי לעבור דרכו; יכול שהתניה זו לא תחול אם התקיימו כל אלה:

1) במעלה המעגל מותקן מבטח אחר בעל כושר הפסקה כנדרש בתקנת משנה זו, שיפעל לפני המבטח שכושרו קטן יותר;

2) המבטח בעל כושר ההפסקה הקטן ביותר יהיה בעל זרם עמידה שיאפשר להעביר, בלא נזק לעצמו או לסביבתו, את זרם הקצר הצפוי עד להפסקתו על ידי המבטח שבמעלה המעגל.

(ג)   הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מוליכים המחברים מקור זינה אל הלוח ובלבד שהקטע שבין מקור הזינה לבין הלוח יהיה קצר ככל האפשר ולא יעלה על 25 מטרים.

 

 1. המשך המירבי של זרם הקצר

(א)  חתך מוליכי המעגל ומבטחו יותאמו כך שבזרם קצר ינותק המעגל על ידי מבטחו בתוך זמן שלא יעלה על הזמן המתקבל מהנוסחה שלהלן, אך לא יותר מאשר 5 שניות כנדרש בתקנה 42(א)(2) לתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1,000 וולט), התשנ”א-1991:

protect-conductors-10א

(ב)   כאשר t קטן מ-0.1 שנייה או כאשר המפסק הוא מסוג המגביל זרם קצר, ייבחר המבטח אשר בו הולם החום (Heat Shock) לא עולה על ערך k2s2 :

protect-conductors-10ב

(ג)   כאשר משך קיום הקצר (t) כהגדרתו בתקנת משנה (א) עולה על 5 שניות, יש להתקין להגנה בפני זרם קצר לאדמה, נוסף על המבטח, גם מפסק מגן; מפסק המגן שיותקן כאמור יהיה כזה שלולאת התקלה תאפשר פיתוח זרם תקלה שהוא פי 10 לפחות מזרם ההפעלה של מפסק המגן; מפסק מגן כאמור יהיה בעל כושר הפסקה מזערי של זרם הקצר לאדמה הצפוי בתחילת המעגל; זרם העמידה של מפסק המגן יעמוד בדרישות תקנה 9(ב)(2).

 

פרק ה’: מיקום מבטח

 

 1. הגנה ומיקומה בהסתעפות

 

(א)  מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר ומבטח להגנה בפני זרם קצר יותקנו בכל הסתעפות של מעגל שבה חלה הקטנה בכושר ההעמסה של המוליך עקב הקטנת חתכו, שינוי אופן התקנתו או שינוי סוג הבידוד.

(ב)   קיים במעלה מעגל מבטח בפני זרם קצר, המגן עד לסיום המעגל על המוליכים שבהם חלה הקטנת כושר ההעמסה, אין חובה להתקין הגנה נוספת בפני זרם קצר בלבד.

(ג)   בהסתעפות כמתואר בתקנת משנה (א) שאורכה אינה עולה על 3 מטרים ושאופן התקנתה מקטין עד לסבירות מזערית היווצרות קצר, אין חובה להתקין הגנה נוספת בפני זרם קצר בלבד.

(ד)   בהסתעפות כמתואר בתקנת משנה (א) יכול שהמבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד ימוקם במקום כלשהו במעגל, בתנאי שאין כל הסתעפות בין נקודת ההקטנה של כושר ההעמסה לבין המבטח.

(ה)  במעגל של דירת מגורים, המוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב של 16 אמפר, יכול שיסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ”ר, מוליך בחתך של 1.5 ממ”ר לתאורה בלבד, בתנאי שהזרם הצפוי בהסתעפות אינו עולה על 10 אמפר.

 

 1. איסור התקנת מבטח

 

לא יותקן מבטח במקומות אלה:

1) במוליך PEN;

2) במוליך האפס (N) אלא אם כן המבטח מפסיק בו-זמנית גם את שאר מוליכי המופעים;

3) במוליך הארקה (PE);

4) במוליך חיבור לפס השוואת פוטנציאלים;

5) במעגל משני של משנה זרם;

6) במעגל עירור של גנרטור או מנוע לזרם ישר;

7) במעגל המזין התקן התרעה חיוני כגון צופר או מעגל פיקוד שהפסקתו כרוכה בסכנה.

 

פרק ו’: שונות

 

 1. בדיקה לפני הפעלה ראשונה או שינוי יסודי

 

(א)  בעל רישיון חשמלאי בודק כמשמעותו בסימנים י’ עד י”ב בפרק השני לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ”ה-1985, יבדוק הגנה של מוליך מבודד או של כבל, לפני הפעלה ראשונה של המיתקן או לאחר שינוי יסודי בו; לעניין זה, “שינוי יסודי” – שינוי בחתך המוליכים, בחומר המוליכים, בבידוד המוליכים, במספר המוליכים המותקנים במובל, בצורת ההתקנה או בתנאי הסביבה.

(ב)   בבדיקה כאמור יש לבדוק ולוודא כי במיתקן מתקיימות דרישות תקנות אלה.

(ג)   תוצאות הבדיקות יירשמו ויימסרו לבעל המיתקן, למחזיקו, למפעילו ולאחראי על המיתקן ויישמרו בידם במשך תקופת פעילות המיתקן.

 

 1. בדיקה תקופתית

 

(א)  במיתקן בעל זרם נקוב העולה על 3×160 אמפר יבוצעו, אחת לשנה, בדיקות אלה:

1) כוונון המפסקים האוטומטיים בהתאם לרשום בסימון המבטח;

2)  בדיקה שהזרם הנקוב של המבטחים מתאים לתכניות המעודכנות של המיתקן;

3)  בדיקה שחיבורי המוליכים מהודקים היטב ולא נראים עליהם סימני חימום יתר.

 

(ב)   חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המיתקן ולייעודו, יבצע את הבדיקות והתוצאות יירשמו ויימסרו לבעל המיתקן, למחזיקו, למפעילו ולאחראי על המיתקן ויישמרו בידם למשך כל תקופת הפעילות של המיתקן.

(ג)   מתקין של מיתקן כאמור בתקנת משנה (א) יציג על גבי המיתקן הודעה בדבר חובת הבדיקה התקופתית לפי תקנה זו.

(ד)   הוראות תקנה זו לא יחולו לגבי מיתקן של בעל רישיון ספק שירות חיוני לפי חוק משק החשמל, התשנ”ו-1996.

 

 1. אחריות

 

חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתכנן המיתקן, על מתקינו, על בודקו, על בעליו, על מחזיקו או על מפעילו, הכול לפי העניין, והוא אם אין כוונה אחרת משתמעת.

 

 1. ביטול

 

תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד 1,000 וולט), התשנ”ג-1992 – בטלות.

 

 1. תחילה והוראות מעבר

(א)  תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

(ב)   על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לפעול לפי תקנות אלה החל ביום פרסומן.

 

 1.    תחילה וסייג לתחולה

(א)  תקנות אלה יחולו על מוליכים מבודדים וכבלים למתח נמוך.

(ב)   תקנות אלה לא יחולו על –

1)        מוליכים מבודדים וכבלים, שאינם חלק ממיתקן;

2)  רשת חשמל עילית, לרבות חיבורים עיליים ותת-קרקעים מהרשת למבנים.

 

תוספת ראשונה

(תקנות 1 ו-6(ג)(4))

 

 

תוספת שנייה

(תקנות 1 ו-6(ג))

ערכי זרם מתמיד מרבי Iz של מוליך לפי שיטת התקנתו לפי התוספת השלישית

 

טבלה 70.1
שיטות התקנה א’, י”א
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.51413
2.51817
42423
632292423
1043393430
1657534540
2575695954
3593847266
501121028779
70142128111101
95171154133121
120197177154140
150226203178160
185257230202182
240302269237213
300345308272245

 

טבלה 70.2
שיטת התקנה ב’
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.51312
2.51716
42422
630272422
1040373129
1654494139
2571645550
3586786761
50103938173
7013111810292
95157141122111
120180162141127
150206184162146
185233210183165
240274245215195
300314280247223

 

טבלה 70.3
שיטות התקנה ג’, ה’, ז’, ט’, י”ח, י”ט, כ”ד, כ”ה, כ”ז, כ”ח
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.51615
2.52320
43026
639343026
1054474137
1671645650
2595847466
351181039181
5014212611198
70180161141125
95218195170151
120253225197175

 

טבלה 70.4
שיטות התקנה ד’, ו’, ח’, י’, י”ח, י”ט, כ”א, כ”ג, כ”ד, כ”ו, כ”ט
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.51614
2.52219
42825
636322825
1049433934
1665585145
2585756758
35104938172
501251119886
70158140123109
95189168148131
120218194170150

 

טבלה 70.5
שיטות התקנה י”ב, י”ג
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.51816
2.52523
43430
643393430
1059544641
1680716255
25105907869
351301129785
50158135118103
70200173150132
95243210183160
120281243212185
150323281245213
185368321280243
240433379331287
300498436382330

 

טבלה 70.6
שיטות התקנה ל’, ל”א
טמפרטורה אופפת של אדמה – 30ºC, התנגדות תרמית סגולית
של אדמה – 2.5 מעלות קלווין מ’/וואט, בידוד 70ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.52016
2.52621
43428
642353227
1056464336
1672605546
2593777159
35111928571
5013210910184
70163134125104
95192159148123
120219181168140
150247205190158
185278230214178
240321264247105
300363299279231

 

טבלה 70.7
שיטות התקנה י”ד, ט”ז
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.52117
2.52824
43832
648403731
1066565143
1688756957
25112958473
3513911810490
50169144127110
70218184163141
95265224197172
120308259229199
150356300265230
185408342303263
240483404357310
300557467413358

 

טבלה 70.8
שיטות התקנה ט”ו, י”ד
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
251231039279
3515212911599
50184157140120
70236203180156
95286248221191
120331290257223
150382335297258
185435384341296
240513456404353
300591527467408
400709617564494
500816704652573
630945804760668

 

טבלה 90.1
שיטות התקנה א’, י”א
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.51816
2.52522
43430
643383431
1059524642
1678706156
25102918173
351261129990
50152135120108
70192172152136
95231207183164
120267239211189
150305274243217
185348311276246
240407365324288
300467418372330

 

טבלה 90.2
שיטת התקנה ב’
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.51816
2.52421
43229
640363230
1055494339
1673655853
2595857568
351161059284
50139125110100
70176157139126
95211189168151
120243218193173
150278249221198
185316283252224
240371332295262
300424380338300

 

טבלה 90.3
שיטות התקנה ג’, ה’, ז’, ט’, י”ח, י”ט, כ’, כ”ב, כ”ד, כ”ה, כ”ז, כ”ח
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.52219
2.53027
44036
652464136
1072635750
1696847668
2512811210189
35157138125111
50190168151134
70243213192172
95294258232208
120340300270241

 

טבלה 90.4
שיטות התקנה ד’, ו’, ח’, י’, י”ח, י”ט, כ”א, כ”ג, כ”ד, כ”ו, כ”ט
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.52119
2.52925
43834
649423834
1066585246
1687776961
251141019081
3514012311099
50168148132119
70212186168150
95254224202180
120293257232207

 

טבלה 90.5
שיטות התקנה י”ב, י”ג
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.52321
2.53229
44338
656502321
1077683229
16103924338
251321145650
351641417768
5020117210392
70258220132114
95315267164141
120367309201172
150423356258220
185486407315267
240575480367309
300665553423356

 

טבלה 90.6
שיטות התקנה ל’, ל”א, י”ג
טמפרטורה אופפת של אדמה – 30ºC, התנגדות תרמית סגולית
של אדמה – 2.5 מעלות קלווין מ’/וואט, בידוד 90ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.52420
2.53227
44134
652433933
1068575244
1688736857
25113948673
3513611310487
50161134123104
70198166152128
95234196179153
120267223205173
150301252232195
185338283259219
240390326299253
300441368339286

 

טבלה 90.7
שיטות התקנה י”ד, ט”ז
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
1.52522
2.53531
44740
660524740
1083726456
16110968774
2514312210493
35178152130115
50216184157140
70277236203180
95338286247218
120394332288252
150454383332292
185520438381333
240615516451393
300711596521452

 

טבלה 90.8
שיטות התקנה ט”ו, י”ז
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך

זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
S
[ממ”ר]
נחושתנחושתאלומיניוםאלומיניום
מעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעימעגל חד-מופעימעגל תלת-מופעי
2515513011699
35192162144124
50232199177153
70298257228198
95362315277243
120420368324284
150484426373329
185552490429379
240652583509452
300752675588525
400902790710636
5001040908822739
63012041044956863

 

תוספת שלישית

(תקנות 1 ו-6(ג))

שיטות התקנה של מוליכים וכבלים

 

1) מתייחס לשכבת בידוד תרמי, שבתוך הקיר, בעל מוליכות תרמית של 10w/m2·ºk, לפחות.

2) מומלץ ששיטת התקנה זו תיושם רק באזורים שהכניסה אליהם מותרת לאנשים מורשים בלבד, כדי למנוע הצטברות של לכלוך וחומרים דליקים בתעלה.

3) התנגדות תרמית סגולית של חומר הבניה תהיה 2ºK·m/W, לכל היותר.

4) טבלאות ההעמסה (Iz) לשיטת התקנה של כבלים במישרין באדמה, מתייחסות להתנגדות תרמית סגולים של הקרקע 2.5 ºKm/W; אם בידי המתכנן מצויים נתונים על התנגדות תרמית סגולית של קרקע נמוכה יותר, ניתן לנצל את רמת ההעמסה של הכבל בהתאם למקדמי התיקון שבטבלאות של התוספת הראשונה; מקדמי התיקון האמורים אינם חלים על שיטת התקנה “ל’”.

 

י”ח בשבט התשע”ד (19 בינואר 2014)

            סילבן שלום

שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים