תקנון הגרלה - הכינוס השנתי הבינלאומי לריתוך והדפסת תלת ממד 2020

 

לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל עורכת הגרלת מדפסת תלת ממד ביתית ורתכת אלקטרונית בחסות חברת “זיקה”. ההגרלה תתקיים בין הנרשמים לכינוס בהרשמה המוקדמת עד ליום 10.12.19:

הכינוס הבינלאומי לריתוך והדפסה תלת ממדית 2020 אשר יתקיימו בכפר המכביה (להלן: “הכינוס”) ובהתאם למפורט להלן:

 

1.הגדרות

 • עורכת ההגרלה – לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל.
 • ספקית הפרס – חברת זיקה.
 • המפקח –עו”ד ורד הדר פרץ.
 • הפרס- רתכת אלקטרונית ומדפסת תלת ממד ביתית.
 • משתתף– כל מי שנרשם לכינוס עד לתאריך 10.12.19, לרבות הזוכה ובלבד שהינו תושב ישראל.

 

2.כללי

 • ההגרלה תתקיים ביום 15.12.19 ומותנית במינימום 100 נרשמים.
 • עורכת ההגרלה ו/או המפקח שומרים לעצמם את הזכות לבטל ו/או להפסיק ו/או לשנות כל אחד מתנאי ההגרלה, לרבות שינויים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתם הבלעדי.
 • המשתתף מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה ואת המפקח מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין להגרלה ו/או לפרס ו/או למימוש הפרס.
 • ההגרלה וכל הקשור אליה כפופים לתקנון זה.
 • עורכת ההגרלה ו/או המפקח אינם אחראים לכל שינוי/נזק/שיבוש/תקלה/פגם שקשור להגרלה או לפרס או לקבלת הפרס או למימושו, ולמשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה בעניין זה.
 • עורכת ההגרלה רשאית להעביר את פרטי המשתתפים בהגרלה לספקית הפרס.

 

3.תנאי השתתפות בהגרלה

 • המשתתף ימלא בטופס ההרשמה לכינוס את כל פרטיו האישיים הנדרשים, לרבות שם מלא, כתובת דוא”ל, טלפון נייד. טופס ללא פרטים אישיים מלאים, כאמור לעיל, לא ישתתף בהגרלה ו/או יהיה זכאי לזכות בפרס.
 • למען הזהירות מובהר בזאת שהאחריות הבלעדית על מילוי הפרטים האישיים של המשתתף ועל נכונותם תהא על המשתתף בלבד.

 

 • טופס ההרשמה לכינוס מהווה אישור להשתתפות בהגרלה.
 • בהשתתפותו מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי הוא קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את תחולתו ואת הוראותיו.
 • המשתתף מאשר בזאת כי דבר השתתפותו ו/או זכייתו ו/או קבלת הפרס בהגרלה עשויות להיות מסוקרות ו/או מפורסמות ו/או מצולמות באמצעי התקשורת השונים, לרבות בטלוויזיה, בעיתונות, במדיה החברתית, באתרי האינטרנט השונים, באתר ובעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה ,וכי בהשתתפותו בה הוא מביע את הסכמתו לכך.
 • המשתתף מסכים, מאשר ומתחייב כי פרטיו, לרבות פרסום שמו ו/או תמונתו, ישמשו לצורך פרסומים מסחריים ו/או פרסומים באתר ובעמוד הפייסבוק של עורכת ההגרלה ו/או קידום מכירות ו/או פרסום, הן על ידי עורכת ההגרלה והן על ידי ספקית הפרס.
 • ההשתתפות בהגרלה אסורה על עורכת ההגרלה ,על ספקית הפרס ועל המפקח, וכן על עובדיהם, מנהליהם, שותפיהם ובני משפחתם.
 • מובהר בזאת כי במידה ומשתתף לא עמד באחד או יותר מתנאי ההשתתפות בהגרלה – זכייתו תיפסל.

 

4.הזוכה והענקת הפרס

 • זכות הזוכה בפרס הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה או להמחאה.
 • הזוכה לא רשאי לדרוש להמיר את הפרס בכל דרך שהיא.
 • באם תיפסל זכייתו של הזוכה בהגרלה, מכל סיבה שהיא ,עורכת ההגרלה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לערוך הגרלה נוספת, על פי מנגנון שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • באם ביטל הזוכה את השתתפותו בכינוס, מכל סיבה שהיא ובכל שלב שהוא, ישיב לעורכת ההגרלה ו/או ספקית הפרס את מלוא השווי הכספי של הפרס ויישא בדמי ביטול ההרשמה לכינוס.
 • עורכת ההגרלה אינה אחראית לטיב הפרס ו/או סוג הפרס ו/או קבלתו ו/או איכותו ו/או מימושו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו, ולזוכה לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת ההגרלה בנוגע לכך. הפרס הינו בחסות ובאחריות ספקית הפרס בלבד.

 

5.הפיקוח על ההגרלה

 • הפיקוח על ההגרלה ייעשה על ידי עו”ד ורד הדר פרץ או מי מטעמה.
 • המפקח רשאי לבטל את זכייתו של משתתף אשר זכה תוך כדי ביצוע עבירה או תוך ביצוע מעשה שאינו כדין, הכל בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, והוא רשאי לדרוש את השבת הפרס לידי עורכת ההגרלה.
 • המפקח יהיה המכריע הבלעדי בכל מקרה של אי הבנה ו/או מחלוקת הקשורה להגרלה ו/או למימושה, לרבות פרשנות תקנון זה.
 • החלטתו של המפקח תהא סופית ומחייבת, והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר להחלטתו .