תקנון תחרות הנדסה תוצרת בית

 

תקנון פעילות בפייסבוק

ברוכים הבאים ל”תחרות הנדסה תוצרת בית- לשכת המהנדסים” (להלן: “הפעילות”) הנערך על ידי לשכת המהנדסים, האדריכלים והאקדמאיים במקצועות הטכנולוגיים בישראל ע”ר (להלן: “העמותה”).

  1. כללי

1.1. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד ומופנה לנשים ולגברים כאחד.

1.2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים שעל פיהם תתנהל הפעילות וכן את התנאים וההוראות אשר יחולו על ההשתתפות בפעילות.

1.3. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים.

1.4 יובהר, כי הפעילות לא ממומנת או מנוהלת על ידי פייסבוק ולא באחריותה.

  1. תקופת הפעילות

2.1. הפעילות תיערך מיום רביעי ה23.1.19 ועד ליום  רביעי ה6.2.19 בשעה 24:00 (להלן: “תקופת הפעילות”).

2.2. העמותה שומרת על זכותה לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ואת מועד ההודעה על הזכייה ו/או לבטלה מכל סיבה סבירה שהעמותה תמצא לנכון, ולא תשמע כל טענה כלפי העמותה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

  1. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות בה

3.1.   ההשתתפות בפעילות מותרת לכל אדם מגיל 18 ומעלה אשר עמד בתנאי ההשתתפות שיפורטו להלן.  עצם ההשתתפות מהווה הצהרת המשתתף כי הוא בן 18 ומעלה.

3.2. כל אדם המעוניין להשתתף בפעילות נדרש:

(א)  להיכנס לדף הפייסבוק של לשכת המהנדסים (להלן: “דף הפייסבוק”);

(ב)  בדף יופיע פוסט שיבקש להעלות תמונות מקוריות ויצירתיות של הנדסה תוצרת בית.

(ג)  לאחר מכן על הגולש להיכנס לפוסט שמתקשר את פעילות הגולשים ובתגובה לפוסט יש להעלות את התמונה שצילם המשתתף (בהתאם לסעיף ב’ להלן).

(ד) הגולש הזוכה יפורסם בדף העמותה וכן יקבל הודעה פרטית ואז עליו לשלוח לעמותה פרטים אישיים: שם מלא, מס’ ת.ז, כתובת מגורים עדכנית, כתובת אי-מייל ומס’ טלפון סלולרי.

(ה) הזוכה יגיע ללשכת המהנדסים במועד שייקבע לקבלת הפרס ויצטלם במעמד הזכייה. מקום מושבה ברחוב דיזינגוף 200 תל אביב. לא יתאפשר שלוח נציג שיאסוף את הפרס, אלא במקרים מיוחדים.

כל משתתף רשאי להעלות יותר מתמונה אחת על מנת להגדיל את סיכויי זכייתו אולם לא יזכה אדם אחד בפרס יותר מפעם אחת בלבד.

משתתף בפעילות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות או ימלא אותן באופן חלקי, או ימלא אותן לאחר תום תקופת הפעילות לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל הפרס המחולק במסגרתה.

הפעילות מותנית במינימום של 10 משתתפים שביצעו את כל השלבים. כמו כן, השתתפות בפעילות מותנית בכך שלמשתתף קיים חשבון פייסבוק אישי ופעיל.

במקרה שלא ירשמו מינימום משתתפים, תשקול עורכת הפעילות להאריך את תוקף הפעילות או להעביר את הפרס לפעילות חדשה במועד מאוחר יותר. כל משתתף שביצע את התהליך ייכנס אוטומטית לפעילות החדשה.

3.3. בסיום הפעילות יוחלט על הזוכה באמצעות וועדת  שיפוט, המורכבת משלושה חברים מטעם העמותה (להלן: “הוועדה”), אשר תבחר זוכה אחד מבין כל המשתתפים. החלטה זו תיקבע על פי שיקול דעתה המוחלט של הוועדה, והחלטתה תהיה סופית ומוחלטת וכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג, לעניין זה, לא תשמע ולא תתקבל. הודעה לזוכה תימסר עד ליום רביעי ה13.2.19.

3.4. מובהר בזאת כי האחריות לנכונותם של הפרטים האישיים של המשתתף והעלאת הצילומים  הינה של המשתתף לבדו ובאופן בלעדי ולא תישמע טענה כנגד העמותה ו/או מי מטעמה לעניין זה.

3.5. מובהר כי העמותה לא תישא באחריות בגין שיבושים במערכות התקשורת או ברשתות התקשורת או בכישלון חומרה או תוכנת מחשב מכל סוג שהוא אשר עשויה לגרום לרשומה או לנתון כלשהו לא להיות משוגרים, לאבדן, נזק או עיכוב בשיגור. הוכחה של שליחה לא תתקבל ולא תחשב כהוכחת קבלה.

  1. הפרסים וכללי הזכייה בהם

4.1.1. הזוכה בפרס יהיה זכאי לקבל מדפסת תלת ממד Up Mini מתנת חברת מפעיל
(להלן “הפרס”).

4.1.2 זכות הזוכה בפרס הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה או להמחאה.

4.1.3 הזוכה לא רשאי לדרוש להמיר את הפרס בכל דרך שהיא. כמו כן, העמותה אינה אחראית לטיב הפרס ו/או סוג הפרס ו/או קבלתו ו/או איכותו ו/או מימושו ו/או כל תקלה אשר תתגלה בו, ולזוכה לא תהיה שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי העמותה בנוגע לכך. הפרס הינו בחסות ובאחריות חברת מפעיל ספקית הפרס בלבד.

4.1.4  הודעה על הזכייה תישלח לזוכה בהודעה פרטית בדף הפייסבוק.  הפרס יוענק רק לזוכה ששלח את  פרטיו  בהודעה חוזרת  ועמד בתנאי ההשתתפות. זמן סביר לאחר בחירת הזוכים בפרס, ייצור נציג העמותה קשר עם הזוכה בפרס באמצעות פרטים  שמסר  על מנת להודיע לו על זכייתו בפרס. היה ולא יעלה בידה של העמותה ליצור קשר עם הזוכה מסיבות הקשורות בזוכה, זאת לאחר קיום פעולות סבירות מצידה של העמותה לאיתור הזוכה , היא תהיה רשאית להכריז על הזכייה כבטלה ולנהוג בפרס לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, לרבות בחירת זוכה חליפי  ולא תישמע או תתקבל כנגד העמותה ו/או מי מטעמה כל דרישה או טענה בנושא זה.

4.1.5 זכאותו של כל אחד ואחד מן הזוכים לקבל  את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ובהתאם להוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין חל, העמותה או כל מי שפועל מטעמה מורשים שלא להעניק את הפרס ו/או לחסום השתתפות של משתתף כלשהו, לפי העניין, של כל מי אשר זכה בפרס ו/או השתתף בפעילות, בין במישרין ובין בעקיפין, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון פעילות זה ו/או בדרך שנחשבת כבלתי הוגנת, מכל בחינה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה.

4.1.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור, העמותה ו/או מי מטעמה, תהיה רשאית, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לערוך בדיקות של אופן השתתפות המשתתפים בפעילות והיא תהיה רשאית לפסול משתתפים מהפעילות כולה ו/או להימנע מלהעניק את הפרס לכל אדם, אשר יש לגביו חשש סביר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה, כי השתתף בפעילות, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בדרך של תרמית או בכל צורה בלתי חוקית או בלתי הוגנת אחרת כלפי המשתתפים האחרים.

  1. מידע ופרטים

בכל שאלה או בקשה לפרטים נוספים אודות כל נושא הקשור לפעילות, ניתן לפנות בכתב אל העמותה בכתובת המייל meirav@aeai.org.il . התקנון יפורסם  באתר העמותה וקישור אליו יפורסם בדף הפייסבוק של העמותה שכתובתו www.aeai.org.il.

  1. קניין רוחני

6.1. כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות, בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לפעילות ו/או דף הפייסבוק  ו/או כל חלק שלו, לרבות בין השאר: התכנים של דף הפייסבוק, העיצוב שלו וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של העמותה ו/או צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של העמותה ו/או של צדדים כאמור .

6.2.  כל משתתף מסכים כי הוא לא ימכור, ישנה, יעתיק, יפרסם, ישדר, יציג, יעשה פעולות של הנדסה הפוכה, או יכין יצירות נגזרות מכל סוג או מתאר, לכל מידע או תוכן אשר נכללים בדף הפייסבוק ללא אישור מוקדם בכתב של העמותה וכי הוא יימנע מלהשתמש בדף הפייסבוק בכל דרך שעלולה להוות הפרה של זכויות הקניין הרוחני של העמותה ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין) , ללא הסכמה מוקדמת בכתב של העמותה.

6.3. המשתתף מעניק לעמותה רשות להשתמש בתמונה שהעלה, בפרטיו האישיים ובתמונה שצולם במעמד קבלת הפרס, בין אם זכה בפרס ובין אם לאו, לצרכי העמותה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ובלבד שלא ייעשה שימוש בתמונה או בפרטים באופן מבזה, משפיל או מפר את פרטיותו של המשתתף (למעט הפרסום המותר על פי תקנון זה שלא ייחשב כהפרת פרטיות). המשתתף מוותר בזאת לטובת העמותה ו/או מי מטעמה, על כל הזכויות אשר עשויות להיות לו בתמונה ומתחייב שלא לאכפן.

  1. פרטיות

לא חלה על המשתתף  חובה חוקית למסור את המידע הנדרש לצורך השתתפות בפעילות זו, אולם אם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה, הוא לא יהיה רשאי להשתתף בפעילות. מסירת המידע נעשית על פי רצונו החופשי ובאישורו של המשתתף.

  1. שונות

8.1. המשתתף אחראי למסור את כל הפרטים הנדרשים באופן מלא ומדויק והעמותה שומרת לעצמה את הזכות לפסול משתתף אשר לא עשה כן, על פי שיקול דעתה הבלעדי והסביר, ולא תישמע או תתקבל כל טענה לעניין זה.

8.2. עם העלאת התמונה בתגובה לפוסט מביע כל משתתף בפעילות את אישורו להשתתפות בפעילות,  כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליה ויחייבו לכל דבר ועניין.

8.3. העמותה רשאית לפרסם ו/או להתיר לפרסום את פרטי הזיהוי של הזוכים, בהתאם לדין החל. קבלת הפרסים מותנית בהסכמת הזוכה לפרסום פרטיו כזוכה בפעילות וכן לצילומי במעמד קבלת הפרס לרבות פרסום באתר העמותה ו/או בדף הפייסבוק .

במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים מכל סוג שהוא, לרבות באמצעי תקשורת אחרים, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

8.4. המשתתפים מסכימים כי כל פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת העמותה ו/או שיבושים בדף הפייסבוק ו/או פגמים או שיבושים אחרים, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה, ולא יקנו למשתתפים כל זכות ו/או סעד כנגד העמותה ו/או מי מטעמה.

8.5. בעצם השתתפותו בפעילות, המשתתף מסכים לכך כי הוא קרא את הוראות תקנון הפעילות וכי הוא מסכים להן לרבות לכל התנאים הכלולים בהן. העמותה רשאית לשנות את הוראות התקנון בכל זמן, בהתאם לשיקול דעתה הסביר והוראות התקנון כפי ששונה יחייבו את כל המשתתפים מרגע פרסומם בדף הפייסבוק.

8.6. ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא באחריותו הבלעדית של המשתתף ו\או של מקבל פרס. העמותה או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק אשר נגרם או ייגרם למשתתף ו/או למקבל פרס ו/או  לצדדים שלישיים כתוצאה מ ו/או בקשר עם השתתפותו בכל שלב משלבי בפעילות ו/או בקשר עם זכייתו בפעילות ו/או בקשר עם הפרסים.

8.7.   העובדים ובעלי התפקידים של: (א) העמותה, (ב) חברת מפעיל וכן בני משפחותיהם של כל הנזכרים לעיל, אינם רשאים להשתתף בפעילות. “בני משפחה” לעניין סעיף זה כוללים בן או בת זוג, הורים, אחים, אחיות וילדים. “בעלי תפקידים” לעניין סעיף זה כוללים מתנדבים שאינם מקבלים שכר.