טופס פרסום משרה

טיפול ופרסום עד 5 ימי עבודה

השדות המסומנים בכוכבית הינן שדות חובה
לוגו החברה
קובץ JPG בגודל 196X70 פיקסלים
פרטי המפרסמים (לשימוש הלשכה בלבד לא יופיע בפרסום המשרה)
*בכפוף להוראות התקנון

בשליחת טופס זה הננו מאשרים ומצהירים בפניכם כדלקמן:
ידוע לנו כי שירות מודעות הדרושים ניתן על ידי לשכת המהנדסים ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם ("הלשכה") בשלב זה כשירות ללא תשלום, וכן כי מתאפשר בשלב זה גם לשלב הודעות השמה מטעם צד שלישי כלשהו כחלק מעיסוקו (כגון חברות השמה, כוח אדם וכיוצ"ב.), ואולם הלשכה שומרת על זכותה לשנות תנאים אלו ואחרים, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

כי המודעה מבוססת על הצעת עבודה אמיתית, וכי אינה פיקטיבית או מיועדת למטרות קידום ושיווק.

ידוע לנו כי הלשכה אינה צד או אחראית באופן שהוא להתקשרויות בינינו לבין מציגי המועמדות לעבודה. ככל וינוהל מו"מ ו/או ייכרת הסכם העסקה בעקבות השימוש באתר, תסוכם העסקה ו/או ההסכם אך ורק בין המעסיק למציע העבודה, והלשכה לא תהיה אחראית ולא תהא כל צד בעסקה ו/או בהסכם, גם אם המידע בין הצדדים יועבר באמצעות האתר, הלשכה או מי מטעמם.

הלשכה אינה אחראית לתוכן המודעה המועלת על ידינו, שהינו באחריותנו הבלעדית בלבד, ואנו מאשרים ומצהירים כי תוכן הפרסום הנו על פי כל דין וכי המודעה והתכנים הכלולים בה אינם מפרים ולא יפרו זכויות יוצרים ולא פוגעים בצדדים שלישיים כלשהם.

כי במשרה ו/או במודעה המתפרסמת על מטעמנו באתר ו/או באופן הצגתן ו/או באופן ניסוחן לא יהיה משום כל אפליה שהיא, וכי אנו פועלים ונפעל בהתאם לכל דין, לרבות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח- 1988.

ידוע לנו כי הלשכה שומרת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את הזכות בנוגע לתכנים המפורסמים באתר, ולא תהיה עליה שום מגבלה באשר לאופי ואופן הפרסום והתכנים, עריכתם או הסרתם, וכי הינה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל/לערוך מודעות, תכנים או פרסומים שתוכנם אינו מתיישב עם תנאי השימוש והסטנדרטים של האתר.

ידוע לנו כי הלשכה אינה אחראית לביטחון המידע המפורסם על ידינו במודעה, ואנו יודעים ומאשרים כי ידוע לנו כי המידע יהיה פתוח לכל וייתכן כי אף יופיע במסגרת מנועי חיפוש או בכל דרך אחרת ברשת, וכן כי הלשכה רשאית להעלות את המודעה בפלטפורמות נוספות המנוהלות על ידה או מי מטעמה ברשת (כגון דף הפייסבוק או לינקדאין של הלשכה או מי מטעמה) ואנו מאשרים שימוש כאמור.