ITS - קבוצת עבודה - MaaS- ניידות כשירות

"MaaS - "Mobility as a Service

האיגוד הישראלי למערכות תבוניות לתחבורה – ITS – משמש גורם אינטגרטיבי המסייע לגורמי התחבורה ולתעשיות הרלוונטיות בישראל לפתח וליישם פתרונות טכנולוגיים מתקדמים במערך התחבורה היבשתית, לטובת שיפור רמת השרות, היעילות התפעולית, הבטיחות ואיכות הסביבה.
מפגשי MaaS יהוו פלטפורמה לדיון והחלפת ידע בכל הקשור לתהליכי ניידות כשירות – Mobility as a Service.