הודעה בדבר בחירות למוסדות הלשכה

הנהלת הלשכה החליטה לקיים בחירות למוסדות הלשכה בהתאם לתקנון.

הבחירות תתקיימנה ביום 3.12.2019.

כמתחייב ובהתאם להחלטת ועדת הבחירות, יועמד לרשות הציבור ספר בוחרים בו כול אחד יוכל לבדוק האם שמו נכלל בספר הבוחרים.

הספר יועמד החל מיום 2.10.2019 אצל גב׳ ביאטריס קונסטנטין, מנהלת מחלקת דמי חבר.

ע”מ לבדוק האם הנך נכלל בספר הבוחרים, ניתן לפנות אל ביאטריס בטלפון מס’ 03-5205810 או באמצעות המייל beatrice@aeai.org.il


לקראת הבחירות מתכבדת ועדת הבחירות של לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים בישראל (ע”ר) לפרסם הודעה זו ולהזמין מועמדים הרוצים להיבחר לכהן כציר בוועידת הלשכה להציע עצמם.

הזכות לבחור ולהיבחר היא לכל חבר לשכה אשר היה חבר בלשכה לפחות 4 חודשים לפני יום הבחירות ושילם את דמי החבר עד ועבור שנת הבחירות, לא יאוחר מ – 75 יום לפני יום הבחירות.

מי שמעוניין להציג רשימה מטעמו לכהונה כציר ועידה יגיש מועמדותו על גבי הטופס המצורף.

כל רשימת מועמדים תישא את חתימתו של מגיש הרשימה וכל אחד מהמועמדים יחתום על הסכמתו להופיע כמועמד.

את רשימת המועמדים יש להגיש לא יאוחר מיום 28.10.2019.

50 חברי לשכה בעלי זכות בחירה רשאים להגיש רשימת מועמדים מלאה לוועידת הלשכה.

30 חברי אגודה מקצועית בעלי זכות בחירה רשאים להגיש רשימת מועמדים מלאה מחברי אותה אגודה.

כל 5 חברים בעלי זכות בחירה רשאים להגיש מועמד אחד.